Get Adobe Flash player

สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (ICE)

สาขาวิชา        วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่อปริญญา     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ     Bachelor of Engineering (B.Eng) Information and Communication Engineering

  • ข้อมูลลักษณะสาขาวิชา ศึกษาด้านใดบ้าง
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสาขาที่ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงในสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความใฝ่รู้ มีความรู้ความสามารถรองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นวิศวกรเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมร่วมกับเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกัน   อีกทั้งยังมุ่งเน้นส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพแก่บัณฑิตและบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาประเทศต่อไป
 
  • จุดเด่นในสาขาวิชา

  นักศึกษาจะได้เรียนรู้พื้นฐานรายวิชาทางด้านวิศวกรรมเช่นเดียวกับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับวิศวกรสาขาอื่นได้เมื่อสำเร็จการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ศึกษาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในโครงสร้างรายวิชาที่ศึกษามีกิจกรรมระหว่างเรียนที่สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะที่เรียนไปใช้ในกระบวนการสอบ เพื่อให้ได้ซึ่งการรับรองความชำนาญเฉพาะทาง (Certificate) จากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางด้านระบบเครือข่ายและสารสนเทศเพื่อเพิ่มโอกาสของการทำงานให้แก่บัณฑิตในอนาคต อีกทั้งนักศึกษาจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ภายในห้องปฏิบัติการเพื่อให้มีความพร้อมที่จะนำสิ่งที่ศึกษาไปใช้ประยุกต์ในการสร้างนวัตกรรมที่ทันสมัยได้ 

  • นักศึกษาจบการศึกษาแล้ว แนวทางการประกอบอาชีพและแนวทางการศึกษาต่อ มีอะไรบ้าง
  1. วิศวกรวิเคราะห์และออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
  2. วิศวกรพัฒนาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
  3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
  4. นักวิจัยระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
  5. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหารระบบสารสนเทศ
  6. โปรแกรมเมอร์
  7. นักพัฒนาเว็บไซต์