Get Adobe Flash player

ข่าวงานวิจัย/สัมนา

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกรมพลศึกษา ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย" ขึ้นในระหว่าง วันที่ 21-22 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา

ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ. 2559

ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ. 2559

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit) พ.ศ. 2559

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit) พ.ศ. 2559

ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษานานาชาติ

ด้วยสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นั้น ในการนี้ ด้วยสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษานานาชาติ ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน วารสาร กสทช. ประจำปี 2559

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน วารสาร กสทช. ประจำปี 2559

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ มทร.ศรีวิชัย รับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2559

หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2559

ประชาสัมพันธ์การพัฒนาความร่วมมือกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งโปแลนด์

การพัฒนาความร่วมมือกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งโปแลนด์ ได้เปิดรับนักวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศที่มีความสนใจไปทำวิจัยในโปแลนด์เป็นเวลา 1-3 ปี

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2558

Pages