Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมชมเว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ (Reform Voice : Voice For Change)

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมชมเว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ (Reform Voice : Voice For Change)

ขอเชิญร่วมสนับสนุนงาน Dinner talk "ทศวรรษหน้าวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์ไทย"

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ (ECTI) ขอเชิญร่วมสนับสนุนงาน Dinner talk "ทศวรรษหน้าวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์ไทย" ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังเอกสารแนบ

ประกาศ แจ้งจัดทำคำเสนอของบประมาณ โครงการการเชื่อมโยงสถาบันดุดมศึกษาไปสู่โรงเรียน (Educational pipeline)

ประกาศ แจ้งจัดทำคำเสนอของบประมาณ โครงการการเชื่อมโยงสถาบันดุดมศึกษาไปสู่โรงเรียน (Educational pipeline) กิจกรรมที่ 1 การเชื่อมโยงด้านการศึกษา (Educational pipeline) กับโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ ดังเอกสารแนบ

ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 และกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ทั้ง 12 แห่ง รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

แนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Pages