Get Adobe Flash player

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกรมพลศึกษา ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย" ขึ้นในระหว่าง วันที่ 21-22 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา