Get Adobe Flash player

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมตัวสอบใบรับรองความสามารถด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมตัวสอบใบรับรองความสามารถด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร มีความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้การทำงานได้จริง ณ  อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง