Get Adobe Flash player

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CT)

สาขาวิชา          เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ชื่อปริญญา       วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ     Bachelor of Science (B.Sci) Computer Technology

  • ข้อมูลลักษณะสาขาวิชา ศึกษาด้านใดบ้าง

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นหลักสูตรแรกของภาคใต้ และเปิดทำการเรียนการสอนในภาคการศึกษา ๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบัน จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษา มีความรู้ความสามารถที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลอดแรงงานในยุคปัจจุบันและอนาคต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิชาชีพเลือกทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เน้นทักษะปฏิบัติด้านการออกแบบและพัฒนาด้านซอฟท์แวร์ ที่รองรับหลายแพลตฟอร์ม เช่น แพลตฟอร์มบนสมาร์ทโฟน แท็บแลต ฯลฯ อีกทั้งยังเน้นให้สามารถออกแบบซอฟแวร์ ที่สามารถควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ได้อีกด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิชาชีพเลือกทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เน้นทักษะปฏิบัติด้านการออกแบบและพัฒนาด้านสื่อมัลติมีเดีย เช่น สื่อสามมิติ สองมิติ แอนิเมชัน เกม และสื่อใหม่ (New Media) โดยมีการหลอมรวมของสื่อ (Media Convergence) หลายประเภทเน้นจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริง เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปลูกฝังให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

  • จุดเด่นในสาขาวิชา

  - นักศึกษามีความสามารถในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ในการประมวลผลแบบทุกหนแห่ง (Ubiquitous Computing) โดยมีการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาชีพให้เน้นการประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร การคำนวณแบบคลาวด์ ตัวตรวจจับและเครือข่ายเพื่อการระบุตําแหน่ง โปรแกรมประยุกต์ที่ทํางานสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการประยุกต์เทคนิคการประมวลผลแบบทุกหนแห่งกับเครือข่ายสังคม ส่งเสริมการทำโครงงานเกี่ยวกับนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน
  - นักศึกษามีมีความสามารถในการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) และนำไปใช้เพื่อผลิตงานแก่ภาคอุตสาหกรรม โดยจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาชีพให้เน้นการผลิตสื่อมัลติมีเดียที่สามารถนำมาหลอมรวมกับเทคโนโลยีต่างๆได้ เช่น หลอมรวมกับเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีโทรคมนาคม ที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมส่งเสริมให้มีการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจริง
  - นักศึกษาทุกคนจะได้รับการอบรมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านคอมพิวเตอร์จาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

  • นักศึกษาจบการศึกษาแล้ว แนวทางการประกอบอาชีพและแนวทางการศึกษาต่อ มีอะไรบ้าง
  1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  3. นักเขียนโปรแกรม
  4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์