Get Adobe Flash player

นิทรรศการวิชาการราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018

ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนิทรรศการวิชาการราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ซึ่งภายในงานมีการแข่งขัน แสดงผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานของนักศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้กับนักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาสามารถแสดงผลงานให้กับผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2561