• ภาษาไทย
  • English

Course

Bachelor.........................................................

………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Program Name

Thai                        :                                 

English                    :

2. Degree Name

Full Name (Thai)                           :                            

Abbreviated Name (Thai)                :                              

Full Name (English)                        :                              

Abbreviated Name (English)             :                    

3. Number of credits

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

4. Career Opportunities

 • .
 • .
 • .
 • .

5. Program Philosophies and Rationale

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Objective

 • .
 • .
 • .
 • .

7. Admission Requirements

 • .
 • .
 • .
 • .

8. How to apply

 • .
 • .
 • .
 • .

9. Tuition Fees

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Admission Period

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Curriculum (เล่มหลักสูตร มคอ.2 แบบไฟล์ FDF)