• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

หมายเลขเอกสาร

รายการเอกสารหลักฐาน

ENT-1.1-01​

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

ENT-1.1-02

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2558)

ENT-1.1-03

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

ENT-1.1-04​

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสตูรใหม่ พ.ศ.2558) 

ENT-1.1-05​

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561) 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2560)

ENT-1.1-06​

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ENT-1.1-07

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561) 
หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ENT-1.1-08

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555)