• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

กรรมการประจำคณะ

กรรมการประจำคณะ

 
 

ชื่อ-นามสกุล : ผ.ศ.กิตติกร ขันแกล้ว​

ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst. Prof.Kittikorn Khanklaeo​

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

TEL : -

EMAIL : kh_kittikorn@hotmail.com

 
 

ชื่อ-นามสกุล : ดร.ประสิทธิ์ ศรีนคร

ชื่อภาษาอังกฤษ : Dr.Prasit Srinakorn

ตำแหน่ง : กรรมการ

TEL : -

EMAIL : sr_prasit@hotmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล : ดร.ชัยวัฒน์ สากุล

ชื่อภาษาอังกฤษ : Dr.Chaiwat Sakul

ตำแหน่ง : กรรมการ

TEL : -

EMAIL : chaiwatsakul@gmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล : ผ.ศ.ขวัญชีวา หยงสตาร์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst. Prof.Khwanchiwa Yongsata

ตำแหน่ง : กรรมการ

TEL : -

EMAIL : arjanpla@hotmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา​

ชื่อภาษาอังกฤษ : Mr.Kittisak Thaweesinsopha​

ตำแหน่ง : กรรมการ

TEL : -

EMAIL : kittisak936@gmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล : นายกฤตวัฏ บุญชู

ชื่อภาษาอังกฤษ : Mr.krittawat boonchoo

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

TEL : -

EMAIL : krittawat.b@rmutsv.ac.th

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพาสนา เอกอุดมพงษ์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss.Passana Ekudompong

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

TEL : -

EMAIL : jom_naka@yahoo.com

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริรักษ์ ขันฒานุรักษ์​

ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss.​Sirirak Khanthanurak​

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

TEL : -

EMAIL : sirirak.k@rmutsv.ac.th

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศวรรณรัศม์ อภัยพงค์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss.Sawannarat Apaipong

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

TEL : -

EMAIL : sawannarat.a@hotmail.co.th

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิรินัทร์ นาพอ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss.Sirinun Napor

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

TEL : -

EMAIL : Sirinun.n@rmutsv.ac.th, kik-si@hotmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหทัยรัตน์ บุญเนตร

ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss.Hatairat Boonnat

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม

ตำแหน่งทางวิชาการ : --

TEL : -

EMAIL : Hathairat.b@rmutsv.ac.th

 

ชื่อ-นามสกุล : นายกฤดิกร แก้ววงศ์ศรี

ชื่อภาษาอังกฤษ : Mr. Kriddikorn Kaewwongsri

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม

ตำแหน่งทางวิชาการ : --

TEL : -

EMAIL : kriddikorn.k@rmutsv.ac.th

 

ชื่อ-นามสกุล : นายวัชระ ศรีสะกูล

ชื่อภาษาอังกฤษ : Mr.Watchara Srisakul

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม

ตำแหน่งทางวิชาการ : --

TEL : -

EMAIL : watchara.s@rmutsv.ac.th

 

ชื่อ-นามสกุล : นายนุอนันท์ คุระแก้ว

ชื่อภาษาอังกฤษ : Mr. Nuanan Kurakaew

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม

ตำแหน่งทางวิชาการ : --

TEL : -

EMAIL : nuanan.ku@hotmail.co.thh

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราภรณ์ แก้วโชติ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss.Jirabhorn Kaewchote

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม

ตำแหน่งทางวิชาการ : --

TEL : --

EMAIL : jirabhorn.k@rmutsv.ac.th