• ภาษาไทย
    • English

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ฯ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ฯ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฎิบัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ตึก ฉ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ