• ภาษาไทย
    • English

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พาสนา เอกอุดมพงษ์ รางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พาสนา  เอกอุดมพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท  Oral  Presentation เรื่อง  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR-code เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเชิงโต้ตอบสำหรับเด็กเรียนรู้ช้า ในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย  ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา