• ภาษาไทย
    • English

ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564 นำโดยนายประสิทธิ์ ศรีนคร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และวางแผน พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของผู้เกษียณอายุงานที่ได้ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุงานราชการ ประจำปี 2564 โดยมี ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรสังกัดต่างๆเข้าร่วมพิธี มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.สำราญ โชคสวัสดิกร รศ. ดร.ณัฐทิตา โรจนประศาสน์และผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง