• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ผู้ที่สนใจรับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สามารถดาวโหลดรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล้าง

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาจาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

     ด้วย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโนบายสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความตั้งใจในการศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จนส่งผลกระทบต่อการเรียน เป็นทุกการศึกษาต่อเนื่อง 2 ภาคเรียนการ   ศึกษา ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 และ 2/2564 เพื่อช่วยเหลือค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา โดยผู้ที่สนใจขอรับทุนการศึกษา สามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติมพร้อมเอกสารใบสมัครตามเอกสารแนบ

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจําปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจําปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

ประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน  1 อัตตรา

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เรื่องรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน-ประจำปีงบประมาณ2563

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน-ประจำปีงบประมาณ 2563   

ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังประกาศสำรวจข้อมูลการเดินทางไป-กลับ ประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังประกาศสำรวจข้อมูลการเดินทางไป-กลับ ประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ระหว่างวันที่ 20 กุมพาพันธ์ ถึงปัจจุบัน

ประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพฯ  สยามบรมราชกุมารี

ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 2 เมษายน 2563 ณ วัดน้ำขาวนอก หมู่ที่ 3 ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา