• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ข้อ การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการหลักฐาน
1.

จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
     ผลการดำเนินงาน
    ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ยังคงรวมอยู่กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๕๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แยกออกมาบริหารจัดการคณะฯ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น ในการรายงานการประเมินตนเองในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ยังคงมีการใช้ข้อมูลบางส่วนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

     ซึ่งงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้มีการแต่งตั้งคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ที่ ๙๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐    
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่นักศึกษา พร้อมทั้งการแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยจัดให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ทุกบ่ายวันพุธของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 

     ทั้งนี้ ได้จัดทำแบบบันทึกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษากรอกรายละเอียดของนักศึกษาและบันทึกรายละเอียด การพบอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละครั้ง
     อีกทั้ง ยังได้ดำเนินการการจัดตั้งห้องคลินิกเพื่อนใจ  วัยใส โดยแต่งตั้งอาจารย์วรรณกร พลพิชัย ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการแนะแนว/การให้คำปรึกษา แก่นักศึกษา

     นอกจากนี้ งานพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ดังนี้
     ๑. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
     ๒. โครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่ 
         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
     ๓. โครงการเข้าค่ายคุณธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วคู่คุณธรรม
     ๔. โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรม
    ๕. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ซึ่งหลังจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แยกออกมาบริหารจัดการคณะฯ  งานพัฒนานักศึกษาคณะฯ  ก็ได้มีการแต่งตั้งคำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ๔๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่นักศึกษา พร้อมทั้งการแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยจัดให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ทุกบ่ายวันพุธของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น. และได้จัดทำแบบบันทึกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษากรอกรายละเอียดของนักศึกษาและบันทึกรายละเอียด การพบอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละครั้ง  

     อีกทั้ง ยังได้ดำเนินการการจัดตั้งห้องคลินิกบ้านวัยใส เพื่อนใจวัยรุ่น โดยแต่งตั้งคำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ ๔๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งให้อาจารย์วัชระ ศรีสะกูล ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการแนะแนว/การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
           
           หลังจากงานพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการทำแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยมีผลคะแนนประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม และการจัดให้บริการคำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย อยู่ในระดับ ๔.๘๘ คะแนน จากคะแนน เต็ม ๕

ENT-๑.๕-๑-๐๑ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ที่ ๙๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ENT-๑.๕-๑-๐๒ เอกสารบันทึกรายละเอียดอาจารย์ที่ปรึกษานัดพบนักศึกษาจากเอกสาร กพ.นน.๐๐๑ - กพ.นน.๐๐๘ ของอาจารย์ที่ปรึกษา

ENT-๑.๕-๑-๐๓ เบอร์โทรศัพท์สายด่วนงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ENT-๑.๕-๑-๐๔ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการแนะแนว/การให้คำปรึกษา

ENT-๑.๕-๑-๐๕ ห้องคลินิกเพื่อนใจวัยใส

ENT-๑.๕-๑-๐๖ แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษาคลินิกเพื่อนใจวัยใส

ENT-๑.๕-๑-๐๗ รายงานการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

ENT-๑.๕-๑-๐๘ รายงานการจัดโครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

ENT-๑.๕-๑-๐๙ รายงานการจัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม

ENT-๑.๕-๑-๑๐ โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรม

ENT-๑.๕-๑-๑๑ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ENT-๑.๕-๑-๑๒ คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ๔๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ENT-๑.๕-๑-๑๓ เอกสารบันทึกรายละเอียดอาจารย์ที่ปรึกษานัดพบนักศึกษาจากเอกสาร กพ.นน.๐๐๑ - กพ.นน.๐๐๘ ของอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ENT-๑.๕-๑-๑๔ เบอร์โทรศัพท์สายด่วนงานพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

ENT-๑.๕-๑-๑๕ คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ๔๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม 

ENT-๑.๕-๑-๑๖ เบอร์โทรศัพท์สายด่วนคลินิกบ้านวัยใส เพื่อนใจวัยรุ่นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

ENT-๑.๕-๑-๑๗ แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษาคลินิกบ้านวัยใส เพื่อนใจวัยรุ่น

ENT-๑.๕-๑-๑๘ สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการจัดให้บริการคำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา การจัดการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า
และการให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

2.

มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
    ผลการดำเนินงาน
     งานพัฒนานักศึกษา มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา และได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ผ่านเว็บไซต์ของคณะ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) บอร์ดประชาสัมพันธ์  เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลในกิจกรรมต่างๆที่งานพัฒนานักศึกษาได้จัดหามาแจ้งให้ทราบได้อย่างทั่วและถึงได้รวดเร็ว 

ทั้งนี้งานพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการทำแบบประเมินความพึงพอใจการจัดให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย อยู่ในระดับ ๔.๗๙ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

ENT-๑.๕-๒-๐๑ ภาพหน้าเว็ปไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง http://fishtect.trang.rmutsv.ac.th

ENT-๑.๕-๒-๐๒ ภาพ Facebook ของฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
www.facebook.com/profile.php?id=๑๐๐๐๒๔๗๒๑๘๐๘๘๙๒ และภาพ Facebook ของข่าวสารงานพัฒนานักศึกษา วิศวฯ ตรัง
https://www.facebook.com/RMUTSV.Trang.EngineeringandTecnology/
(หลักฐานตามตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ข้อที่ ๑) 

ENT-๑.๕-๑-๑๘ สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการจัดให้บริการคำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา การจัดการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า และการให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
          ผลการดำเนินงาน
     งานบริหารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ งานพัฒนานักศึกษา ทั้ง ๓ หน่วยงาน ประกอบด้วยงานพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีงานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และงานพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้ดำเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ณ ห้องประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ถูกต้อง ในการพัฒนาตนเองเพื่อการประกอบอาชีพที่ต้องการอีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีความพร้อมในการก้าวสู่วิชาชีพและทราบถึงแนวทางในการประกอบอาชีพและเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษามีจิตสำนึกที่ดีในการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและสังคม
     ทั้งนี้งานพัฒนานักศึกษาได้จะมีการสรุปผลการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโดยมีคะแนนประเมินคุณภาพของการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา อยู่ในระดับคะแนน ๔.๑๑ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

(หลักฐานตามตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ข้อที่ ๑) 

ENT-๑.๕-๑-๑๑ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ ในข้อ ๑-๓ ทุกข้อไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จาก คะแนนเต็ม ๕
     ผลการดำเนินงาน
      งานพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะมีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาและจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาซึ่งคณะฯเปิดโอกาสให้นักศึกษาประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพในการให้บริการด้านต่างๆของคณะแก่นักศึกษาครอบคลุมการจัดกิจกรรมและบริการทั้ง ๓ ด้าน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ ดังนี้
      ข้อ ๑ จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ คะแนน ๔.๘๘ จากคะแนนเต็ม ๕
     ข้อ ๒ มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา  คะแนน ๔.๗๙ จากคะแนนเต็ม ๕
     ข้อ ๓ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา คะแนน ๔.๑๑ จากคะแนนเต็ม ๕ เฉลี่ยทั้ง ๓ ข้อ ๔.๕๙ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

(หลักฐานตามตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ข้อที่ ๑) 

ENT-๑.๕-๑-๑๑ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ENT-๑.๕-๑-๑๘ สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการจัดให้บริการคำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา การจัดการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่าและการให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

5.
นำผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
         ผลการดำเนินงาน
        งานพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการนำผลประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ ๑ – ๓ ดังนี้
    ข้อที่ ๑ จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ โดยมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับคะแนน ๔.๘๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน
 
    ข้อที่ ๒ มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา โดยมีผลการดำเนินงานอยู่ระดับคะแนน ๔.๗๙ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน
  
    ข้อที่ ๓ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา โดยมีผลการดำเนินงานจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาอยู่ระดับคะแนน ๔.๑๑ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
 
     ทั้งนี้ นักศึกษาได้เสนอแนะในการจัดกิจกรรมไว้ ดังนี้
     1. คณะฯ ควรมีแนวทางการช่วยเหลือด้านการสวัสดิการต่างๆของนักศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความลำบากในเรื่องการเงิน
แนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษา
    - ประสานความร่วมมือกับงานบริหารกิจการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตตรัง เรื่องการให้บริการกู้ยืมเงินฉุกเฉินแก่นักศึกษา

(หลักฐานตามตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ข้อที่ ๑) 

ENT-๑.๕-๑-๑๑ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ENT-๑.๕-๑-๑๘ สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการจัดให้บริการคำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา การจัดการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า
และการให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ENT-๑.๕-๕-๐๑ แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินฉุกเฉิน

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์เก่า
     ผลการดำเนินงาน
    งานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยงานพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ณ ร้าน Kuanito Patisserie (กวนนิโตพาทิสเซอรี) บ้านนาโยงใต้ (สำนักงานใหญ่) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง และ สวนผักสวัสดี ตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าได้รับความรู้และประสบการณ์ในทักษะวิชาชีพและวิชาการของตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพและวิชาการอีกทั้งเพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้ฝึกทักษะทางวิชาชีพเสริมเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้นหรือสามารถนำมาบูรณาการกับการประกอบอาชีพเสริมได้ นอกจากนี้งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ยังได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยและประชาสัมพันธ์จัดหางานและแหล่งข้อมูลวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า ผ่านเว็ปไซต์ของคณะ http://fishtect.trang.rmutsv.ac.th

ENT-๑.๕-๖-๐๑ รายงานผลการจัดโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า

ENT-๑.๕-๖-๐๒ ภาพหน้าเว็ปไชต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
http://fishtech.rmutsv.ac.th/intro/