• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร

 ข้อ  การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการหลักฐาน
1.

มีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบประกันคุณภาพหลักสูตร
     ผลการดำเนินงาน
     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีระบบและกลไกการกำกับการดำเนินการคุณภาพหลักสูตร โดยคณะฯ มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงานประกันคุณภาพ ทั้งในส่วนของระดับหลักสูตรและระดับคณะฯ ซึ่งนอกจากมีคู่มือการประกันคุณภาพแล้ว คณะฯ ยังมีคำสั่งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้งกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการดำเนินงานของหลักสูตรภายใต้การทำงานของคณะฯ
     ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๖ หลักสูตร เป็นหลักสูตรของคณะฯ จำนวน ๔ หลักสูตร และเป็นหลักสูตรขอใช้ จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่
     หลักสูตรของคณะฯ จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้
     ๑. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ป.ตรี)
     ๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ป.ตรี)
     ๓. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  (ป.ตรี)
     ๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ป.ตรี) 
    
     หลักสูตรขอใช้จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
     ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ป.ตรี)
     ๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ป.ตรี)

     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้
     ๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้ทุกหลักสูตรจะต้องดำเนินการจัดส่งรายวิชาเปิดสอน ภาระงานสอนของแต่ละภาคการศึกษาเพื่อให้หน่วยทะเบียนและวัดผลดำเนินการจัดรายวิชาสอนให้กับนักศึกษาแต่ละหลักสูตร
     ๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ในภาคการศึกษานั้นๆ จัดทำ มคอ.๓ และมคอ.๔ ในการกำหนดรายวิชา ทั้งนี้ ต้องจัดรายละเอียดของทุกรายวิชาให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคการศึกษา
     ๓. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนจะต้องดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาโดยการจัดทำเอกสาร มคอ.๕ และ มคอ.๖ ทุกภาคการศึกษา
     ๔. เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องดำเนินการจัดทำเอกสาร มคอ.๗ รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรในภาพรวม เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน การประเมินผล รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
     อีกทั้ง เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จัดให้นักศึกษามีการประเมินผลการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน และประเมินปัจจัยสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการสะท้อนคุณภาพ การเรียนการสอนและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนต่อไป

ENT-๕.๒-๑-๐๑
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

ENT-๕.๒-๑-๐๒
คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ENT-๕.๒-๑-๐๓ 
รายวิชาเปิดสอน ภาระงานสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ENT-๕.๒-๑-๐๔ ​
หนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งกำหนดการส่ง มคอ.๓ มคอ.๕ ของแต่ละภาคการศึกษา

ENT-๕.๒-๑-๐๕
รายวิชาเปิดสอน ภาระงานสอน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ENT-๕.๒-๑-๐๖
ตารางสรุปผลการจัดทำรายงาน มคอ.๓ มคอ.๔ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ENT-๕.๒-๑-๐๗
เอกสารส่ง มคอ.๕ มคอ.๖ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ENT-๕.๒-๑-๐๘
ตารางสรุปผลการจัดทำรายงาน มคอ.๓ มคอ.๔ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ENT-๕.๒-๑-๐๙
เอกสารส่ง มคอ.๕ มคอ.๖ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการ ศึกษา ๒๕๖๐

ENT-๕.๒-๑-๑๐
ตารางสรุปคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่-๑-ปีการศึกษา ๒๕๖๐

2. มีคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ ๑ และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
     ผลการดำเนินงาน
    คณะวิศวกรรมกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ผ่านทางคณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจำคณะฯ กำกับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีวาระที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรทุกครั้ง ตามรอบ ปีการศึกษา ดังนี้
   โดยกำหนดให้ทุกหลักสูตร มีการกำหนดเป้าหมาย (KPI) แต่ละหลักสูตร และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานใน   แต่ละรอบ รอบ 6 เดือน ในระดับหลักสูตร นำผลการดำเนินงานเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ รอบ 9 เดือน ในระดับหลักสูตร นำผลการดำเนินงานเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อกำกับ ติดตาม และให้ข้อเสนอ แนะนำไปปรับปรุงผลการดำเนินงานอีกครั้ง

ENT-๕.๒-๒-๐๑ 
​รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ENT-๕.๒-๒-๐๒
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
     ผลการดำเนินงาน
     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ จากแหล่งรายได้ คือ เงินงบประมาณรายจ่าย และเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ทั้งนี้การจัดสรรทรัพยากรเงินงบประมาณดังกล่าว เพื่อใช้ในการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรและคณะ ซึ่งในการดำเนินงานมีหลากหลายทั้งด้านบุคลากร การดำเนินการ การลงทุน ด้านอื่นๆ
    โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามเล่มแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ฉบับผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๖๐-๑๒/๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วาระที่ ๖.๙ มีงบประมาณในกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการบริหารจัดการ มาตรการ ๒.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ ตามแผนงาน ๒.๑.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ ด้วยงบประมาณเงิน งบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
ENT-๕.๒-๓-๐๑ 
เล่มแผน การปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ​
4.
มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา
     ผลการดำเนินงาน
     ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ยังคงรวมอยู่กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๕๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แยกออกมาบริหารจัดการคณะฯ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น ในการรายงานการประเมินตนเอง ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ยังคงมีการใช้ข้อมูลบางส่วนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
 
  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย โดยมีหลักสูตรที่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งสิ้น-๙-หลักสูตร โดยแยกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน-๙-หลักสูตร ผลการประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้รายงานต่อที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐-เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อย มติที่ประชุมเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เร่งดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
    สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับหลักสูตร ในระหว่างวันที่-๑๕-๒๘-มิถุนายน ๒๕๖๑-จำนวน-๔ หลักสูตร ดังนี้ 
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ ๑๕-มิถุนายน ๒๕๖๑
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รับการตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ ๑๖-มิถุนายน ๒๕๖๑
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับการตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ ๒๗-มิถุนายน ๒๕๖๑
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร รับการตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ ๒๘-มิถุนายน ๒๕๖๑
และระดับคณะฯ รับการตรวจประเมินฯ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ENT-๕.๒-๔-๐๑
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

ENT-๕.๒-๔-๐๒
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐-ตามผลการประเมินระดับหลักสูตร

ENT-๕.๒-๔-๐๓
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐​
 

5. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจำคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
     ผลการดำเนินงาน
     ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ยังคงรวมอยู่กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๕๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แยกออกมาบริหารจัดการคณะฯ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น ยังคงใช้ข้อมูลบางส่วนที่ต้องใช้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
   ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย โดยมีหลักสูตรที่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งสิ้น-๙-หลักสูตร โดยแยกเป็น หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน ๙-หลักสูตร ผลการประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้รายงานต่อที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐-เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อย มติที่ประชุมเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เร่งดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ตามผลการประเมินระดับหลักสูตร และนำข้อเสนอแนะมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงผลการประเมินและการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีผลการดำเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต่อไป

(หลักฐานตามตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒   ข้อที่ ๔)

ENT-๕.๒-๔-๐๑
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

ENT-๕.๒-๔-๐๒
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐-ตามผลการประเมินระดับหลักสูตร​
 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ ๑ การกำกับมาตรฐาน
          ผลการดำเนินงาน
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการประเมินคุณภาพไม่ผ่านองค์ประกอบที่ ๑ การกำกับมาตรฐาน  จำนวน ๑ หลักสูตร คือ
     ๑.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ป.ตรี) เนื่องจากหลักสูตรไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงเมื่อครบรอบการปรับปรุง ด้วยเหตุผลการมีอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตามจำนวนที่หลักเกณฑ์กำหนด 
-