• ภาษาไทย
    • English

บุคลากรสายสนับสนุน

ฝ่ายบริหารและวางแผน

Nature

ชื่อ-สกุล        : นางสาวทิพย์รัตน์  ช่วยธานี
ปฏิบัติหน้าที่ : งานสารบรรณและงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตำแหน่ง     : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
EMAIL       : tipparut.c@rmutsv.ac.th

Nature

ชื่อ-สกุล        : นางสาวอลิษา  อินจันทร์
ปฏิบัติหน้าที่ : งานนโยบายและแผน งานการเงินและบัญชี
ตำแหน่ง     : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
EMAIL       : lisa_aom@hotmail.com

Nature

ชื่อ-สกุล        : นางอุไรรัตน์  กล่อมพงษ์
ปฏิบัติหน้าที่ : งานพัสดุและงานบุคลากร
ตำแหน่ง     : นักวิชาการพัสดุ
EMAIL       : Urairat.n@rmutsv.ac.th

Nature

ชื่อ-สกุล        : นายเฉลิมวุฒิ แก้วอ่อน
ปฏิบัติหน้าที่ : งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง     : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
EMAIL       : chalermwut.k@rmutsv.ac.th

Nature

ชื่อ-สกุล        : นายภูทัย  เทียนกระสินธ์
ปฏิบัติหน้าที่ : ช่างเทคนิค-อาคารสถานที่
ตำแหน่ง     : ช่างเทคนิค
EMAIL       : poothai.t@rmutsv.ac.th

Nature

ชื่อ-สกุล        : นายตอเหลบ  หมาดตา
ปฏิบัติหน้าที่ : งานดูแลคอมพิวเตอร์-โสตทัศนูปกรณ์
ตำแหน่ง     : ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
EMAIL       : toleb.m@rmutsv.ac.th

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

Nature

ชื่อ-สกุล        : นางสาวมะลิวัลย์  หนูเซ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ : งานวิจัย งานวิชาการ และงานฝึกงาน/งานสหกิจศึกษา
ตำแหน่ง     : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
EMAIL       : maliwan.n@rmutsv.ac.th

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Nature

ชื่อ-สกุล        : นางสาวพรรัตน์  ดำด้วงโรม
ปฏิบัติหน้าที่ : งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
ตำแหน่ง     : นักวิชาการศึกษา
EMAIL       : Pronrat.d@rmutsv.ac.th

Nature

ชื่อ-สกุล        : นางชนิภักดิ์  ครชาตรี
ปฏิบัติหน้าที่ : งานกิจกรรมและทุนการศึกษา
ตำแหน่ง     : นักวิชาการศึกษา
EMAIL       : chanipak.k@rmutsv.ac.th