• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การยกระดับการแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลตากแห้ง ด้วยนวัตกรรมตู้อบแห้งอัจฉริยะ และตลาดออนไลน์

......วันที่ 7-8 มิถุนายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นเรศ ขวัญทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน หัวหน้าโครงการพร้อมคณะทำงาน จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การยกระดับการแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลตากแห้ง ด้วยนวัตกรรมตู้อบแห้งอัจฉริยะ และตลาดออนไลน์ โดยมี นายมนต์ชัย หนูสาย นายอำเภอหาดสำราญ ให้เกียรติเปิดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กับนายโรจ เก้าเอี้ยน รองนายก อบต.หาดสำราญ ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง
....ในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนได้รับเชิญ อาจารย์นุชนาถ ทับครุฑ นายอรรถพล ช่วยตรึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศวรรณรัศม์ อภัยพงศ์ และอาจารย์ศิรินันทร์ นาพอ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ เพื่อยกระดับการแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลตากแห้ง และการนำสินค้าสู่ตลาดออนไลน์ โดยมีเครือข่ายกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลตากแห้ง ชุมชนหาดสำราญและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในครั้งนี้