• ภาษาไทย
    • English

ลงนามความร่วมมือ MOA กับ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีกับโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง บริษัท วู้ดเวอรคฟาร์ม จำกัด และ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านกิจกรรมนักศึกษาและที่ปรึกษา ในเชิงบูรณาการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เกิดความร่วมมือด้านการบริหารจัดการองค์กร การประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมคุณภาพภายในทางวิชาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นประเทศชาติและเพื่อเป็นพื้นฐานข้อมูลความร่วมมือด้านวิชาการระดับชุมชนและระดับภูมิภาค โดยมีผู้บริหารอาจารย์และบุคลากร ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน ทั้ง 4 หน่วยงาน ณ ห้องประชุม วศ.215 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

.......ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ประธานในพิธี กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบันทึกข้อความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน เพื่อจะได้สร้างความร่วมมือและส่งเสริมศักยภาพและการสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพทางวิชาการทั้งของบุคลากรและนักศึกษา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการด้านการเรียนการสอนและด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับกับความต้องการของผู้ประกอบการ
.......ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อสังคมและความสําคัญในการจัดการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนา ส่งเสริมด้านวิชาการ โดยอาศัยองค์ความรู้ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง รวมทั้งเพื่อให้เกิดการบูรณาการในด้านทรัพยากรการจัดการหน่วยงานเครือข่ายวิชาการ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้เชี่ยวชาญทันเหตุการณ์ สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ให้เกิดองค์ประกอบความรู้ใหม่อันเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะทัศนคติ และ ความรับผิดชอบในหน้าที่ด้วยหลักวิชาการ