• ภาษาไทย
    • English

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ทุกสาขาวิชา ให้โอวาทแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นิรันดร์ จินดานาค เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "เสริมสร้างพลังความคิด พิชิตเป้าหมาย (การงาน การเงิน)" เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะที่ถูกต้อง ในการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวไปสู้วิชาชีพที่ต้องการ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550