• ภาษาไทย
    • English

ติดต่อคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่ตั้ง : 179 หมูที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทรศัพท์ : 080-145-8257
เว็บไซต์ : engtech.rmutsv.ac.th
Facebook : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย