• ภาษาไทย
  • English

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1. ชื่อหลักสูตร

            ชื่อภาษาไทย :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                           

            ชื่อภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
 
   ชื่อปริญญา

           ชื่อเต็มภาษาไทย         :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

           ชื่อย่อภาษาไทย          :  วศบ.
           ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
           ชื่อย่อภาษาไทย          :  B.Eng. (Electrical Engineering)

  3. จำนวนหน่วยกิจที่เรียนตลอดหลักสูตร

          ไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต

  4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 •           วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรพลังงานไฟฟ้าในภาครัฐและเอกชน
 •            ผู้รับผิดชอบ และผู้ช่วยผู้ตรวจสอบด้านพลังงาน
 •            นักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิชาพลังงาน
 •            รับราชการในหน่วยงานของรัฐ
 •             ธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า

 5. ปรัชญาและความสำคัญ

   5.1 ปรัชญา

          ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า ทั้งด้านทฤษฎีและทักษะปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

   5.2 ความสำคัญ

        หลักสูตรนี้มุ่งให้การศึกษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นทางด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ ทำงานและออกแบบระบบต่างๆ ทางด้านวิศวกรรม และการประยุกต์เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและทางด้านพลังงาน เพื่อใช้งานด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจ การสื่อสาร การเกษตรและอื่นๆ ได้ มีความคิดสร้างสรรค์อย่างมีระบบ สามารถนำองค์ความรู้ไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งสามารถสร้างงานพัฒนาและวิจัยในระดับที่สูงยิ่งขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ อันถือเป็นวิวัฒนาการที่ยั่งยืนและไม่หยุดยั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

  6. วัตถุประสงค์

 •      ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพ และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
 • ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
 • ผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ในการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติและให้คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 • ผลิตบัณฑิตให้มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและศัพท์เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

7. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า   สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาไฟฟ้าโทรคมนาคม  สาขาวิชาเครื่องมือวัด หรือที่สัมพันธ์กับสาขาไฟฟ้า หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือวัด หรือที่สัมพันธ์กับสาขาไฟฟ้า โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน
 • ผู้เข้าศึกษาทั้งข้อ  2.2.1 และ 2.2.2 ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

8. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา
 • โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
 • โดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านกลุ่ม 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • โดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา