• ภาษาไทย
    • English

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาการศึกษา
“สร้างคนสู่งาน  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นศูนย์กลางในการผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรม  พลังงาน  สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โดยเน้นพัฒนาด้านวิชาการและเชี่ยวชาญปฏิบัติ  พร้อมทั้งสร้างงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของภูมิภาค

 

 พันธกิจ  
1. มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญทักษะวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
2. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ที่นำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ
3. บริการทางวิชาการ และเพิ่มองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย และสิ่งแวดล้อม

 

เป้าหมาย
1.มีบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ พร้อมตอบสนองความต้องการทั้งภาครัฐและเอกชน
2.ประชาชนในภูมิภาค มีโอกาสทางการศึกษา และสามารถสร้างองค์ความรู้ ทางด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทางด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาของภูมิภาคอย่างยั่งยืน 
4.ประชาชนในภูมิภาค ได้รับการบริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

 

เอกลักษณ์                 
“เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ”

 

อัตลักษณ์                 
“บัณฑิตนักปฏิบัติ”

 

สีประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สี แดงเลือดหมู-เทา        #00ccff       
 

สัญลักษณ์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี