• ภาษาไทย
    • English

ข้อมูลผู้บริหาร

 
 

ชื่อ-นามสกุล : ผ.ศ.กิตติกร ขันแกล้ว​

ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst.prof.Kittikorn Khanklaeo

ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

TEL : -

EMAIL : kh_kittikorn@hotmail.com

 
 

ชื่อ-นามสกุล : ดร.ประสิทธิ์ ศรีนคร

ชื่อภาษาอังกฤษ : Dr.Prasit Srinakorn

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริการและวางแผน

TEL : -

EMAIL : --

 

ชื่อ-นามสกุล : ผ.ศ.ชัยวัฒน์ สากุล

ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst.prof.Chaiwat Sakul

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

TEL : -

EMAIL : chaiwatsakul@gmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล : ผ.ศ.ขวัญชีวา หยงสตาร์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst.prof.Khwanchiwa Yongsata

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

TEL : -

EMAIL : arjanpla@hotmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพาสนา เอกอุดม

ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss.Passana Ekudompong

ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

TEL : -

EMAIL : jom_naka@yahoo.com