• ภาษาไทย
    • English

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ๙ แห่ง(RMUT) กับ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ สากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ตรัง ตัวแทนคณบดีเข้าร่วมพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ๙ แห่ง(RMUT)กับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)และร่วมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
#สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล คือ ศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตเครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณ์ชั้นนําระดับโลก โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น
#เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรทางด้านทักษะฝีมือแรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการผลิตสาขาต่างๆ ตรงความ ต้องการของภาคอุตสาหกรรมในยุค ๔.๐ สามารถใช้เครื่องจักรกลที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมเน้นการสาธิตและการปฏิบัติ ให้แก่วิศวกร ช่างเทคนิคในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนนักศึกษา