• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิตอล

วันที่ 1-2 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ สากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวเปิด โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ห้องประชุมวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมี นายกฤดิกร  แก้ววงศ์ศรี อาจารย์สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ แก่นักศึกษา  เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิตอล ตามมาตรฐาน IC3