• ภาษาไทย
    • English

บรรยากาศ สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างงานภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

วันนี้  25  มีนาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  นำโดย ผศ.ดร.ชัยวัฒน์   สากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์ภูมินทร์ อินทร์แป้น และอาจารย์สิทธิศักดิ์ โรจชะยะ  สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างงานภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(เพิ่มเติม) 2564 ณ.ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง