• ภาษาไทย
    • English

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่65

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ขวัญชีวา หยงสตาร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมเยือนและสวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2565