• ภาษาไทย
    • English

วิศวะฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

วิศวะฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
...... มื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 #ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผู้บริหาร คณาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานนำโดย #นายสมชาย อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ จากโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การบริหาร การจัดการด้านต่าง ๆ เยี่ยมชมอาคารเรียน สถานที่จัดการเรียนการสอน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ณ. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี