• ภาษาไทย
    • English

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม google meet ซึ่งมีระเบียนวาระต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งทราบ
1.รายงานจำนวนนักศึกษาสมัครเรียนของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2566
2.วันที่ 22 ธค.65 กรรมสภามหาวิทยาลัย มาประชุมสภาประจำเดือนธันวาคม 65 พื้นที่วิทยาเขตตรัง ให้บุคลากรเตรียมการตรวจเยี่ยมคณะฯของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
3.เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2565
4.การของบประมาณกรณีส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน ประกวด สิ่งประดิษฐ์
5.แนวทางการขับเคลื่อนโครงการต่างๆที่คณะฯเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อให้ประลุวัตถุประสงค์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
1.เรื่อง รายงานนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565
2. เรื่อง รายงานผลการดําเนินกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2565
3. เรื่อง แจ้งปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2565
4. เรื่อง รายงานนักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอยืมอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
1.พิจารณาอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2565
2. พิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
3. พิจารณาอนุมัติ มคอ.3, 4 ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
4. พิจารณาผลการประเมินคุณภาพและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา จากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ปีการศึกษา 2564, (ร่าง)
เป้าหมายคุณภาพ (KPI) ปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ระดับหลักสูตร
5.5 พิจารณาผลการประเมินคุณภาพและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา จากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564, แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา
2565 และ (ร่าง) เป้าหมายคุณภาพ (KPI) ปีการศึกษา 2565 ระดับคณะ