• ภาษาไทย
    • English

งานดนตรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงบทเพลงของพ่อ

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาสนา เอกอุดมพงษ์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้เข้าร่วมงานดนตรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงบทเพลงของพ่อ จัดขึ้นโดย สำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในนามของ อว.ส่วนหน้าจังหวัดตรัง โดยกระทรวง อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานในสังกัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุมพันตรีเพียรจรรย์สืบศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง