• ภาษาไทย
    • English

หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ เลขหนังสือ อว. 0655/59

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอส่งหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์
จํานวน 2 ฉบับ ดังต่อไปนี้
1. หนังสือบริษัท เอส.ที.โฮม ซัพพลาย จํากัด ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
2. หนังสือมหาวิทยาแม่โจ้ที่ อว 69.1.1/ว 183 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้


 

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon อว. 0655-59.pdf7.21 MB