• ภาษาไทย
    • English

โครงการ " เตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร"

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการ " เตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร"
------------------
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง ฉ.202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ผศ. กิตติกรขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กาจจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร เป็นเรื่องที่สำคัญ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทางวิชาการเพื่อสอบขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ และได้ทบทวนความรู้ทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมก่อนจบการศึกษา
ผศ.ดร ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์สิทธิศักดิ์ โรจชะยะ หัวหน้าสาขาวิศวกรรม ในนามผู้จัดโครงการ กล่าวว่าการจัดกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภา โดยทางสภาวิศวกรได้กำหนดเกณฑ์การทดสอบความรู้ แบ่งเป็น 2 หมวดวิชา ประกอบด้วย 1. หมวดวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม จำนวน 4 วิชา 2. หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม จำนวน 4 วิชา/กลุ่มวิชา ซึ่งผู้สอบผ่านต้องทำคะแนนรวมแต่ละหมวดวิชา ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้รับใบอนุญาต ทางหลักสูตรจึงจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ขึ้นโดยมี รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและโอการทางการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรต่อไป