• ภาษาไทย
    • English

วิศวะฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ระดมความคิดจากทุกภาคส่วนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 งานนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ “ทำแผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นเวทีให้แสดงความคิดเห็นในการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานให้เหมาะสม เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะผู้บริหารและผลักดันเข้าสู่คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป ณ ห้องประชุมวศ.215 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง