• ภาษาไทย
    • English

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินติดตามกิจกรรม 5ส.

วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ขวัญทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมด้วยบุคลากร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรังร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินติดตามกิจกรรม 5ส. ณ ห้องประชุม วศ.215 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และรับการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส. (ภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ซึ่งเข้าตรวจประเมินพื้นที่ต่างๆของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี