• ภาษาไทย
    • English

การประกวดเต้นแบบฟรีสไตล์ ตรัง แดนซ์ซิ่ง คอนเทสต์ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

สมัครการแข่งขันประกวดเต้น ตรัง แดนซ์ซิ่ง คอนเทสต์ โดยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
“Trang Dancing Conte st BY TPEO”
“ชิม ช็อป โชว์ 2023” ตลาดนัดการศึกษาตรัง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ เวทีกลาง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566
ตรวจสอบรายชื่อ และกาหนดการแข่งขันได้ทางเว็บไซต์ https://www.tpeotrang.go.th/ และ Facebook page : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
ผู้ประสานงาน นางชเนตตี ชนชอบธรรม โทร. 0900680383
นางสาวรพิพรรณ สุขสง โทร. 093-7566459
แนบไฟล์เอกสาร: