• ภาษาไทย
    • English

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567รอบที่ 1 แบบโควตาพิเศษ

ตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ : https://engtech.rmutsv.ac.th/ สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ
ผ่านทางเว็บไซต์ : https://trang.rmutsv.ac.th/regis2/admission/index.php

ได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 15 สิงหาคม 2566 และ สามารถพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ได้ระหว่างวันที่ 15 - 30 สิงหาคม 2566 ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกำหนดการของคณะฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ