• ภาษาไทย
    • English

คืนถิ่นเก่า เพิ่มความรู้ให้น้อง สร้างสรรค์การออกแบบให้เป็นเรื่องง่าย

 วันที่ 6 กันยายน 2566 งานสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ คืนถิ่นเก่าเพิ่มความรู้ให้น้อง โดยมี #ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี #กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  โดยได้รับเกียรติจาก #นายชัยวัฒน์  หอยสังข์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศิษย์เก่าของคณะฯ พร้อมผู้ช่วย #เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “#การสร้างสรรค์การออกแบบให้เป็นเรื่องง่าย” เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการออกแบบสื่อสำหรับใช้ในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ที่ได้จากศิษย์เก่าไปต่อยอดวิชาชีพในอนาคตและเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน   โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง