• ภาษาไทย
    • English

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดยงานบริการการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตตรัง ซึ่งพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับมอบหมายจาก ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ให้เป็นประธานในพิธี  กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม และเจิมหนังสือ เพื่อให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชา และเพื่อเป็นการอนุรักษ์เอกลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย ภายในงานมีตัวแทนนิสิตกล่าวนำสวดมนต์ กล่าวบทไหว้ครู ตัวแทนนิสิตแต่ละสาขาวิชามอบพานดอกไม้และธูปเทียนไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดงความเคารพฝากตัวเป็นลูกศิษย์ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์   จากนั้นประธานในพิธีได้มอบโล่รางวัลครูในดวงใจให้กับอาจารย์ที่ได้รับการโหวตคะแนนสูงสุดจากนักศึกษา พร้อมกับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา พิธีดังกล่าวจัด ณ หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง