• ภาษาไทย
    • English

แข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14

ระหว่างวันที่3-5 สิงหาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย  ผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังนำทีม คณาจารย์ และนักศึกษา  เข้าร่วมแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เป็นประธานเปิดงานและกล่าวรายงาน การแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแข่งขันทักษะวิชาชีพของนักศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะด้านวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ นวัตกรรม และการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี