• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 อาจารย์สุรินทร์ กาญจนะ พร้อมด้วยอาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการค่ายคอมพิวเตอร์ ในกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรม (SME) โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ เพื่อให้นักเรียน ได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีทักษะการดูแลซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และวัสดุต่างๆที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยจัดขึ้น ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ อ.สิเกา จ.ตรัง