• ภาษาไทย
    • English

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร)ให้กับนักเรียน ชั้น ม.3 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนภิมุข อ.นาโยง  จ.ตรัง จำนวน 40 คน โดยมี  อาจารย์ภูมินทร์ อินทร์แป้น เป็นวิทยากรบรรยาย ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ขวัญทอง เป็นวิทยากรบรรยาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Internet of Things (IoT) ร่วมกับคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ และได้มีโอกาสเลือกเรียนตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง