• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะวิชาชีพกับเครือข่ายองค์กรภายนอก กิจกรรมย่อยที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรม มทร.ศรีวิชัย ตรัง ผนึกกำลังเอกชน เปิดโอกาสให้นักศึกษา เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง

  วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะวิชาชีพกับเครือข่ายองค์กรภายนอก กิจกรรมย่อยที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อพัฒนาสมรรถะนักศึกษาให้มีความรู้ทางด้านศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึงเป็นการฝึกทักษะวิชาชีพและฝึกปฏิบัติการทางด้านวิชาชีพเฉพาะทางในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  โดยมุ่งเน้นให้เกิดประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษาก่อนที่ออกไปสู่การประกอบอาชีพ จากมืออาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โดยได้เกียรติจากว่าที่ ร.ต.ภาคภูมิ ศรีทองนวล กรรมการผู้จัดการบริษัท ภูมิภัทรวิศวกรรม จำกัด เป็นวิทยากร บรรยายใน หัวข้อ  “การออกแบบระบบโซล่าเซลล์เบื้องต้น” ณ  ห้องประชุมวิศวกรรม   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี