• ภาษาไทย
    • English

นวัตกรรมและเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับระบบอควาโปนิกส์

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566  อาจารย์ภูมินทร์ อินทร์แป้น อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในโครงการพลิกโฉมการเรียนรู้ ด้านเกษตรสมัยใหม่ ด้วยนวัตกรรมและศาสตร์เชิงบูรณาการด้านการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอควาโปนิกส์ ในหัวข้อ “ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับระบบอควาโปนิกส์” ให้แก่ผู้ประกอบการ ประชาชน บุคลากร และนักศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ร่วมกับสถานประกอบการ และเพื่อพัฒนาหลักสูตร Run Skill รองรับการจัดการศึกษาด้านธุรกิจเกษตร โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง