• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์เชิงรุกในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย

วันที่ 11-12 กันยายน 2566   ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย,  หัวหน้าประจำหลักสูตร ตัวแทน นักประชาสัมพันธ์ และ นักแนะแนวการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์เชิงรุกในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย ในปีการศึกษา 2567 ณ โรงแรมศิวา รอยัล จังหวัดพัทลุง

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในการเปิดโครงการ และ มอบนโยบายเชิงรุกในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี สรุปผลการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา

และ คณบดี ผู้อำนวยการ รองคณบดี รองผู้อำนวยการ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนงานรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 100 คน เพื่อเรียนรู้การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียลต่างๆ และ แลกเปลี่ยนระบบการดำเนินงานประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อจาก คณะยอดนิยม มทร.ศรีวิชัย 5 สังกัด