• ภาษาไทย
    • English

เอกสารดาวโหลดฝ่ายนโยบายและแผน

งานการเงิน

   - ขออนุมัติเดินทางไปราชการสหกิจศึกษา (กรณีเยิมเงิน)

บันทึกข้อความ  ขออนุญาตไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

บันทึกข้อความ  ขออนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ กรณี ยืมเงิน สหกิจศึกษา