• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง เรื่องการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง เรื่องการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 

การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension)

ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง

ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ"ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ"ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

กองบริหารงานบุคคลสำเนาหนังสือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ อว ๐๖๕๒.๑๙/๒๘๕๔

 ประชาสัมพันธ์
กองบริหารงานบุคคลสำเนาหนังสือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ อว ๐๖๕๒.๑๙/๒๘๕๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี 10 ทุน

ทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี 10 ทุน

สำนักจัดหางานจังหวัดตรังแจ้งช่องทางการประสานงานในช่วงการระบาดCOVID-19

สำนักจัดหางานจังหวัดตรังแจ้งช่องทางการประสานงานในช่วงการระบาดCOVID-19 ผ่าน 2 ช่องทางดังนี้

 ดั้งเอกสาร

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ผู้ที่สนใจรับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สามารถดาวโหลดรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล้าง

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาจาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

     ด้วย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโนบายสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความตั้งใจในการศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จนส่งผลกระทบต่อการเรียน เป็นทุกการศึกษาต่อเนื่อง 2 ภาคเรียนการ   ศึกษา ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 และ 2/2564 เพื่อช่วยเหลือค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา โดยผู้ที่สนใจขอรับทุนการศึกษา สามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติมพร้อมเอกสารใบสมัครตามเอกสารแนบ

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจําปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจําปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)