• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนเทศบาลนครหาดใหญ่

สำนักงานเทศบาลหาดใหญ่ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับ นักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565 สามารถดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบด้านล้าง

สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม

สาขาวิศวกรรม

นวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง เรื่องการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง เรื่องการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 

การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension)

ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง

ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ"ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ"ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

กองบริหารงานบุคคลสำเนาหนังสือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ อว ๐๖๕๒.๑๙/๒๘๕๔

 ประชาสัมพันธ์
กองบริหารงานบุคคลสำเนาหนังสือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ อว ๐๖๕๒.๑๙/๒๘๕๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี 10 ทุน

ทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี 10 ทุน

สำนักจัดหางานจังหวัดตรังแจ้งช่องทางการประสานงานในช่วงการระบาดCOVID-19

สำนักจัดหางานจังหวัดตรังแจ้งช่องทางการประสานงานในช่วงการระบาดCOVID-19 ผ่าน 2 ช่องทางดังนี้

 ดั้งเอกสาร