• ภาษาไทย
    • English

กรรมการประจำคณะ

 
 

ชื่อ-นามสกุล : ผ.ศ.กิตติกร ขันแกล้ว​

ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst.prof.Kittikorn Khanklaeo

ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

TEL : -

EMAIL : kh_kittikorn@hotmail.com

 
 

ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ศรีนคร

ชื่อภาษาอังกฤษ : Mr.Prasit Srinakorn

ตำแหน่ง : กรรมการ

TEL : -

EMAIL : sr_prasit@hotmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ สากุล

ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst Prof Dr.Chaiwat Sakul

ตำแหน่ง : กรรมการ

TEL : -

EMAIL : chaiwatsakul@gmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญชีวา หยงสตาร์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss.Khwanchiwa Yongsata

ตำแหน่ง : กรรมการ

TEL : -

EMAIL : arjanpla@hotmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา​

ชื่อภาษาอังกฤษ : Mr.Kittisak Thaweesinsopha​

ตำแหน่ง : กรรมการ

TEL : -

EMAIL : kittisak936@gmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล : ผ.ศ.นเรศ ขวัญทอง

ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst Prof naras kwanthong

ตำแหน่ง : กรรมการ

TEL : -

EMAIL : -

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริรักษ์ ขันฒานุรักษ์​

ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss sirirak khanthanurak

ตำแหน่ง : กรรมการ

TEL : -

EMAIL : sirirak.k@rmutsv.ac.th

 

ชื่อ-นามสกุล : นายวีระศักดิ์ ไชยชาญ​

ชื่อภาษาอังกฤษ : Mr.​Sirirak Khanthanurak​

ตำแหน่ง : กรรมการ

TEL : -

EMAIL : sakchaichan@hotmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล : นายโกมล บัวเกตุ

ชื่อภาษาอังกฤษ :

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

TEL : -

EMAIL : -

 

ชื่อ-นามสกุล : นายสมัคร เลือดวงหัด

ชื่อภาษาอังกฤษ : -

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

TEL : -

EMAIL : -

 

ชื่อ-นามสกุล : นายชัญนาถ กาญจนะ

ชื่อภาษาอังกฤษ :

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

TEL : -

EMAIL : -

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพาสนา เอกอุดมพงษ์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss. Passana Ekudompong

ตำแหน่ง : เลขานุการ

TEL : -

EMAIL : jom_naka@yahoo.com

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพย์รัตน์ ช่วยธานี

ชื่อภาษาอังกฤษ :

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ

TEL : -

EMAIL : -