• ภาษาไทย
    • English

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาการศึกษา
“สร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมปัญญา พัฒนางานวิจัย ใส่ใจเทคโนโลยี”

 

วิสัยทัศน์ 

เป็นศูนย์กลางในการผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรม พลังงาน สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โดยเน้นพัฒนาด้านวิชาการและเชี่ยวชาญปฏิบัติ พร้อมทั้งสร้างงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของภูมิภาคฝั่งอันดามัน  

 

 พันธกิจ  
1. มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญทักษะวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
2. ส่งเสริมงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่นำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ
3. บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย และสิ่งแวดล้อม

 

เป้าหมาย
1.มีบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ พร้อมตอบสนองความต้องการทั้งภาครัฐและเอกชน
2.ประชาชนในภูมิภาคฝั่งอันดามัน มีโอกาสทางการศึกษา และสามารถสร้างองค์ความรู้ ทางด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทางด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาของภูมิภาคในฝั่งอันดามัน 
4.ประชาชนในภูมิภาคฝั่งอันดามัน ได้รับการบริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

 

เอกลักษณ์                 
“เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ”

 

อัตลักษณ์                 
“บัณฑิตนักปฏิบัติ”

 

สีประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สี แดงเลือดหมู-เทา        #00ccff       
 

สัญลักษณ์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี