• ภาษาไทย
    • English

การบริการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา

 งานบริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ยึดมั่นในคุณภาพและมีอัตราค่าบริการที่เหมาะสม จึงได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชนด้วยดีมาตลอด โดยงานบริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธาของสาขาวิชา ได้แก่

        1. งานทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง

        2. การปรับเทียบเครื่องมือทางวิศวกรรม

        3. การออกแบบอาคาร ถนน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ

        4. จัดการบริหารงานก่อสร้าง ประเมินราคา ตรวจสอบและติดตามผลงานการก่อสร้าง

        5. ตรวจสอบความเสียหายของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง

        6. วิเคราะห์ความปลอดภัย และความแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้าง

        7. สำรวจ ออกแบบถนน หรือผิวทางแบบต่าง ๆ

สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างมีหน่วยทดสอบวัสดุในการดำเนินการ

  • ห้องปฏิบัติการคอนกรีต
  • ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
  • ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
  • ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ดังนี้

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์ วัชระ ศรีสะกูล โทร. 087-2960196 Email watchara.s@rmutsv.ac.th

ผศ. ประสาร จิตร์เพ็ชร  โทร. 0954268008

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.